<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Trung Qu?c hoàn thành th? nghi?m c?ng trình giao th?ng ???ng ray tàu ??m t? ??u tiên
        M?i nh?t:2022-08-09 17:51:27   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Sáng ngày 9/8, “H?ng Qu?” - tuy?n th? nghi?m c?ng trình giao th?ng ???ng ray tàu ??m t? ??u tiên c?a Trung Qu?c ?? hoàn thành thu?n l?i t?i huy?n H?ng Qu?c, thành ph? Cán Chau, t?nh Giang Tay.


       ?i?m sáng nh?t c?a ?oàn tàu s? hi?u “H?ng Qu?c” ?oàn tàu ??m t? “H?ng Qu?” là ?? t?n d?ng nguyên ly ??y nhau gi?a v?t li?u t? tính v?nh c?u và ???ng ray, n?ng l?c leo d?c m?nh m?, r? khúc cong nh? nhàng, t?p am th?p, c?ng ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>