<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
       K? t? khi tuy?n ???ng s?t Trung - Lào th?ng xe, l??ng hàng hóa xu?t nh?p kh?u ?? v??t m?t tri?u t?n
        M?i nh?t:2022-08-10 21:52:51   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa x?: Phóng viên t? H?i quan C?n Minh, ti?nh Van Nam, Trung Qu??c ???c bi?t, tính ??n ngày 7/8, H?i quan C?n Minh ?? giám sát, ki?m tra và th?ng qua 1.996 chuy?n tàu hàng qu?c t? trên tuy?n ???ng s?t Trung - Lào, v?i t?ng l??ng xu?t nh?p kh?u là 1,021 tri?u t?n tr? giá kho?ng 9,14 t? Nhan dan t?.

       ????c biê?t, k? t? khi khai tr??ng ???ng s?t Trung - Lào vào tháng 12 n?m ngoái, 30 t?nh bao g?m ti?nh Giang T? và N?i M?ng ?? nhanh chóng k?t n?i các qu?c gia và khu v?c nh? Lào, Thái Lan, Xin-ga-po, n?ng l?c v?n chuy?n hàng hóa xuyên biên gi?i ti?p t?c ???c nang cao.