<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Chiê?n khu miê?n ??ng tha?nh c?ng hoa?n tha?nh ca?c nhiê?m vu? trong ha?nh ???ng quan s?? chung trên ha?i pha?n va? kh?ng pha?n ?a?i Loan
        M?i nh?t:2022-08-11 17:34:38   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 10/8, Ng???i pha?t ng?n ba?o chi? Chiê?n khu miê?n ??ng Trung Qu??c, ?a?i ta? Lu?c quan Thi Nghi? cho biê?t, m?i ?ay, chiê?n khu miê?n ??ng ?a? t?? ch??c m??t loa?t ha?nh ???ng quan s?? chung ca?c binh chu?ng trên ha?i pha?n va? kh?ng pha?n ?a?i Loan, hoa?n tha?nh ca?c nhiê?m vu? m??t ca?ch tha?nh c?ng, và ki?m tra hi?u qu? n?ng l??c ta?c chiê?n chung c?a các binh ch?ng. L??c l???ng cu?a chiê?n khu se? theo do?i ti?nh hi?nh eo biê?n ?a?i Loan, tiê?p tu?c triê?n khai hua?n luyê?n va? chua?n bi? ta?c chiê?n, bi?nh th???ng ho?a cu??c tua?n tra trên eo biê?n ?a?i Loan, kiên quyê?t ba?o vê? chu? quyê?n va? toa?n ve?n la?nh th?? qu??c gia. 

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>