<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       Uy? viên qu??c vu? Trung Qu??c V??ng Du?ng nha?n ma?nh kiên tri? m?? c??a h??p ta?c cu?ng co? l??i va? cu?ng th??ng cu?ng thu?c ?a?y c?ng ngh? 5G pha?t triê?n nhanh cho?ng
        M?i nh?t:2022-08-11 17:37:46   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 10/8, H??i ngh? c?ng nghê? 5G thê? gi??i n?m 2022 ?a? khai m?c ta?i Ca?p Nhi? Tan, Trung Qu??c, Uy? viên qu??c vu? Trung Qu??c V??ng Du?ng ?a? tham d?? va? có bài pha?t biê?u ta?i l? khai ma?c.

       Uy? viên qu??c vu? V??ng Du?ng cho biê?t, c?ng nghê? 5G la? s?? nang ??? quan tro?ng cho pha?t triê?n kinh tê? s??, ?ang ?a?y nhanh a?nh h???ng va? thu?c ?a?y tiê?n tri?nh chuyê?n ???i k? thu?t s? toàn c?u. Trung Qu??c ?a? ?i sau h??p ta?c giao l?u qu??c tê? vê? ca?c m??t xay d??ng ma?ng l???i, xa?c ?i?nh tiêu chua?n , nghiên c??u pha?t triê?n ??ng du?ng, ?a?o ta?o nhan ta?i... u?ng h?? doanh nghiê?p Trung Qu??c va? n???c ngoa?i cu?ng tham gia pha?t triê?n c?ng nghê? 5G Trung Qu??c. Ca?c n??c nên kiên tri? chu? nghi?a ?a ph??ng th??c s??, t?ng c???ng s?? tin ca?y la?n nhau vê? an ninh ma?ng, cu?ng h???ng tha?nh qua? c?ng nghê? sa?ng ta?o, ta?o m?i tr???ng t??t ??p c?i m?, c?ng b?ng, c?ng minh, kh?ng phan biê?t ???i x?? ?? phát tri?n c?ng nghê? 5G.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>