<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Trung Qu??c tru?c v??t tha?nh c?ng thuyê?n c?? “Tr???ng Giang Kha?u s?? 2”
        M?i nh?t:2022-11-21 18:10:43   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 21/11, ta?i vu?ng n???c c??a s?ng Tr???ng Giang, Trung Qu??c ?a? a?p du?ng “ky? thua?t di chuyê?n chi?nh thê? kh?ng tiê?p xu?c c?? va?t b??ng xa? hi?nh cung”, loa?i ky? thua?t do Trung Qu??c sa?ng ta?o ?a?u tiên trên thê? gi??i va? tru?c v??t tha?nh c?ng chi?nh thê? thuyê?n c?? “Tr???ng Giang Kha?u s?? 2” , thuyê?n g?? b? chìm v??i ki?ch th???c l??n nha?t ????c pha?t hiê?n trong kha?o c?? d???i n???c cu?a Trung Qu??c t?? tr???c ?ê?n nay.

       Di ti?ch kha?o c?? d???i n???c Tr???ng Giang Kha?u s?? 2 bao g??m than thuyê?n, n???c biê?n va? bu?n ????c bao bu??c ch??t che? trong “ho?m chi?m kha?o c??” có ca?u tru?c b??ng 22 xa? hi?nh cung the?p, t??ng c??ng n??ng h?n 8800 ta?n.

       Thuyê?n c?? Tr???ng Giang Kha?u s?? 2 la? m??t con thuyê?n th??ng ma?i ???i nha? Thanh, da?i 38,1 me?t, r??ng 9,9 me?t, ?a? ti?m tha?y 31 bu??ng. ?ay la? thuyê?n bu??m g?? có ki?ch th???c l??n nha?t, gi?? gi?n hoa?n chi?nh nha?t, ch?? c?? va?t v??i s?? l???ng l??n trong nh??ng pha?t hiê?n kha?o c?? d???i n???c c?a Trung Qu??c, ch??ng minh Th???ng Ha?i la? m??t tha?nh ph?? ca?ng biê?n co? li?ch s?? lau ???i.

       \

       \

       \

       \

       \

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>