<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       ??a ?i?m chính c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ?? Ca-ta do doanh nghi?p Trung Qu?c tham gia thi?t k? và xay d?ng thu hút s? chú y
        M?i nh?t:2022-11-23 18:40:22   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Ngày 22/11, khi tra? l??i pho?ng va?n ta?i cu?c h?p báo th??ng k?, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu??c Triê?u La?p Kiên ?? ch? ro?, m??i ?ay, ??a ?i?m chính c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ?? Ca-ta do doanh nghi?p Trung Qu?c tham gia thi?t k? và xay d?ng ????c ??a va?o hoa?t ???ng, ?a? thu hút s? chú y cu?a ca?c bên.

       ????c biê?t, trong danh sách "Top 50 doanh nghi?p ch? t?o c? khí c?ng trình toàn c?u n?m 2022" c?ng b? m??i ?ay, có 12 doanh nghi?p chê? ta?o Trung Qu?c l?t vào danh sách này. V? viê?c này, ?ng Triê?u La?p Kiên cho bi?t:

       San v?n ??ng Lusail là san v?n ??ng bóng ?á chuyên nghi?p cao c?p nh?t, có quy m? l?n nh?t và h? th?ng ph?c t?p nh?t th? gi?i, c?ng là d? án san v?n ??ng c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ??u tiên do m?t c?ng ty Trung Qu?c ??m nh?n vai trò t?ng th?u thi?t k? và thi c?ng. Ngoài ra, "Chê? ta?o Trung Qu??c" còn tham gia xay d?ng các d? án ?a?m ba?o an ninh ngu?n n??c và n?ng l??ng quang ?i?n cho Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i, ?óng góp s?c l?c c?a Trung Qu?c vào vi?c chia s? các s? ki?n th? thao toàn c?u.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>