<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Ch? t?ch T?p C?n Bình ra ch? th? quan tr?ng v? v? cháy t?i An D??ng t?nh Hà Nam
        M?i nh?t:2022-11-23 18:46:48   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       \

       Kho?ng 16 gi? ngày 21/11, theo gi? B?c Kinh, nhà máy C?ng ty Trách nhi?m h?u h?n th??ng m?i Kh?i Tín ??t ? thành ph? An D??ng, t?nh Hà Nam, Trung Qu?c ?? x?y ra v? cháy. Tính ??n th?i ?i?m này, v? cháy ?? làm 38 ng??i ch?t, 2 ng??i b? th??ng.

       Sau khi x?y ra v? cháy, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c, Ch? t?ch Quan ?y Trung ??ng Trung Qu?c T?p C?n Bình l?p t?c ra ch? th? quan tr?ng, c?n ph?i b?ng m?i cách c?u ch?a ng??i b? th??ng, làm t?t c?ng tác th?m h?i gia quy?n, kh?c ph?c h?u qu?, ?i?u tra nguyên nhan s? c?, truy c?u trách nhi?m theo pháp lu?t. Cu?i n?m ?ang ??n g?n, nhi?m v? c?ng tác trù tính chung phát tri?n và an toàn t??ng ??i l?n, các ??a ph??ng và ban ngành liên quan c?n ph?i lu?n kiên trì nhan dan trên h?t, tính m?ng trên h?t, thi?t th?c th?c hi?n trách nhi?m s?n xu?t an toàn, toàn di?n ?i?u tra và ch?nh ??n nh?ng r?i ro, kiên quy?t phòng ng?a và ng?n ch?n nh?ng s? c? ??c bi?t nghiêm tr?ng x?y ra.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>