<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Trung Qu?c c?ng b? N?n t?ng d?ch v? d? li?u và ?ng d?ng vi?n thám qu?c gia, ti?p t?c nang cao t?m ?nh h??ng qu?c t? c?a hàng kh?ng v? tr? Trung Qu?c
        M?i nh?t:2022-11-23 18:50:30   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       M?i ?ay, L? c?ng b? N?n t?ng d?ch v? d? li?u và ?ng d?ng vi?n thám qu?c gia và L? g?n bi?n Trung tam H?p tác qu?c t? d? li?u và ?ng d?ng v? tinh C?c Hàng kh?ng v? tr? qu?c gia ?? di?n ra t?i H?i kh?u, t?nh H?i Nam, Trung Qu?c. ?ay là hành ??ng quan tr?ng quán tri?t th?c hi?n tinh th?n ??i h?i XX ??ng C?ng s?n Trung Qu?c, nh?m xay d?ng h? th?ng chia s? tài nguyên và d?ch v? ?ng d?ng vi?n thám c?p qu?c gia và mang tính t?ng h?p, ti?p t?c thúc ??y cùng xay d?ng, cùng s? d?ng và cùng chia s? tài nguyên d? li?u v? tinh vi?n thám, thúc ??y n?ng l?c ?ng d?ng t?ng h?p vi?n thám Trung Qu?c b??c lên t?m cao m?i.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>