<rp id="uu1mk"></rp>
<video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
<rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
<rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

<cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

    <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       B? ngo?i giao Trung Qu?c: Quan h? gi?a M? và Phi-li-pin kh?ng nên ph??ng h?i l?i ích c?a n??c khác
        M?i nh?t:2022-11-23 18:55:05   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Tin cho bi?t, Phó T?ng th?ng M? Ha-rít (Harris) ?ang ? th?m Phi-li-pin ngày 22/11 ?? ??n th?m ??o Pa-la-oan (Palawan) g?n vùng bi?n Nam H?i Trung Qu?c, nh?m bày t? ?ng h? Phi-li-pin. V? vi?c này, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu?c Tri?u L?p Kiên ngày 22/11 ch? r?, Trung Qu?c kh?ng ph?n ??i M? và Phi-li-pin quan h? qua l?i bình th??ng, nh?ng m?i quan h? liên quan kh?ng nên ph??ng h?i l?i ích c?a n??c khác.

       ?ng Tri?u L?p Kiên nh?n m?nh, “Trung Qu?c nh?t quán cho r?ng, gi?a các n??c tri?n khai giao l?u h?p tác, c?n có l?i cho thúc ??y s? hi?u bi?t và tin c?y gi?a các n??c và vùng l?nh th?, có l?i cho hòa bình và ?n ??nh c?a khu v?c, ch? kh?ng nên nh?m vào ho?c gay ph??ng h?i l?i ích n??c khác. Trung Qu?c kh?ng ph?n ??i M? và Phi-li-pin quan h? qua l?i bình th??ng, nh?ng m?i quan h? liên quan kh?ng nên ph??ng h?i l?i ích c?a n??c khác”.

       武松潘金莲深点用力

       <rp id="uu1mk"></rp>
       <video id="uu1mk"><menu id="uu1mk"></menu></video>
       <rt id="uu1mk"><menu id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></menu></rt>
       <rp id="uu1mk"><mark id="uu1mk"><option id="uu1mk"></option></mark></rp>

       <cite id="uu1mk"><noscript id="uu1mk"><del id="uu1mk"></del></noscript></cite>

          <cite id="uu1mk"><address id="uu1mk"></address></cite>